Privātuma politika

 1. Ievads
  • Uzņēmumi, kas strādā ar zīmolu “Realto” * (turpmāk – “Realto”) veic nekustamo īpašumu attīstīšanu, apsaimniekošanu un iznomāšanu (turpmāk tekstā – “Pakalpojums” vai “Pakalpojumi”).
  • Šī privātuma politika (turpmāk tekstā – “privātuma politika”) ir izstrādāta, lai informētu par Realto īstenoto datu aizsardzības praksi Pakalpojumu sniegšanā un interneta mājas lapas realto.lv (turpmāk tekstā – “Mājas lapa”) uzturēšanā.
  • Šī privātuma politika ir saistoša Realto un personām, kuru datus Realto apstrādā, tajā skaitā :
 • personām, kas apmeklē Mājas lapu,
 • iespējamiem Pakalpojuma saņēmējiem, kas iesniedz datus Realto Pakalpojumu saņemšanas nolūkos,
 • personām, kas saņem Pakalpojumus,
 • personām, kas apmeklē Realto nekustamos īpašumus (tajā skaitā jebkuram Realto uzņēmumam piederošu nekustamo īpašumu)
  • Papildus šīs privātuma politikas noteikumiem Realto un Pakalpojumu saņēmējam ir saistoši datu apstrādes noteikumi, kas noteikti līgumos par attiecīgo Pakalpojumu sniegšanu un vienošanās par personas datu apstrādi, ja tādas ir noslēgtas. Ja rodas pretruna starp šo privātuma politiku un līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, un/vai vienošanos par personas datu apstrādi, spēkā ir datu subjektam labvēlīgākie noteikumi. Par pretrunu nav uzskatāmi papildinājumi un precizējumi, kas nav pretrunā ar šīs privātuma politikas 2.1.punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem.
  • Iespējamam Pakalpojumu saņēmējam un Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums saņemt savu pārstāvju piekrišanu to personas datu nodošanai Realto, informēt savus pārstāvjus par to personas datu nodošanu Realto un šīs privātuma politikas noteikumiem, ja tas iesniedz Realto to personas datus.
  • Realto ir tiesīgs grozīt privātuma politikas noteikumus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti privātuma politikas nākamajā punktā minētie normatīvie akti. Realto publicē spēkā esošo privātuma politikas redakciju Mājas lapā.

 

 1. Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi
  • Realto apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  • Šajā privātuma politikā ir iekļauti galvenie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, papildus tiem Realto nosaka un īsteno arī citus personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, kas nav pretrunā ar šo privātuma politiku un atbilst iepriekšējā punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
  • Realto apliecina, ka tas ir veicis nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un iespējami nepieļautu nokļūšanu trešo personu rīcībā.Realto regulāri kontrolē un uzlabo datu aizsardzības procesus.
  • Dati šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura informācija, tajā skaitā personas dati, informācija par Realto sniegto pakalpojumu, informācija par slēdzamo un noslēgto līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, Pakalpojumu saņēmēja veicamo maksājumu apmērs un maksājumu vēsture, telefonsarunu un sarakstes ar Pakalpojumu saņēmēja pārstāvjiem saturs u.c. Personas dati, ko apstrādā un aizsargā saskaņā ar šo privātuma politiku, ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas, kuru datus Realto apstrādā, tālāk šīs privātuma politikas tekstā var tikt sauktas arī par “datu subjektiem”.
  • Personas datu apstrāde šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Realto piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
  • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Realto pārkāpumiem personas datu apstrādē un aizsardzībā uzraudzības iestādei: Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai.

 

 1. Personas datu iegūšana, apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats
  • Realto saņem datus, tostarp personas datus, dažādos veidos, tajā skaitā:
   • Iespējamais Pakalpojumu saņēmējs iesniedz Realto datus, lai saņemtu Pakalpojumu piedāvājumu un noslēgtu līgumu ar Realto par Pakalpojumu sniegšanu, un Realto apstrādā datus līguma par Pakalpojumu sniegšanu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei, kā arī citiem šajā privātuma politikā un līguma par Pakalpojumu sniegšanu noteiktajiem nolūkiem. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs ir fiziska persona, personas datu iesniegšana ir priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšana; jebkādu papildus pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs nav fiziska persona, priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšana, ir tās fiziskās personas vārda un uzvārda iesniegšana, kas parakstīs līgumu ar Realto par Pakalpojumu sniegšanu, kā arī pilnvara attiecīgajai personai, ja persona pārstāv iespējamo Pakalpojumu saņēmēju, pamatojoties uz pilnvaru; jebkādu papildus pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta.
   • Realto saņem datus Realto organizētu pasākumu laikā, tajā skaitā veicot fotografēšanu un videoierakstus (piemēram, t.s. “atvērto durvju dienas” Realto uzņēmumiem piederošos nekustamos īpašumos).
   • Realto saņem datus no publiski pieejamiem reģistriem.
   • Realto var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Mājas lapā, par to brīdinot Mājas lapā. Precīzāki noteikumi, kas attiecas uz minēto datu apstrādes iegūšanu, doti šīs privātuma politikas 6.punktā.
   • Realto saņem datus, veicot videonovērošanu Realto piederošajos nekustamajos īpašumos; īpaši noteikumi tādai datu apstrādei norādīti šīs privātuma politikas 7.punktā.

 

 • Realto veic iespējamo Pakalpojumu saņēmēju un Pakalpojumu saņēmēju datu apstrādi šādos nolūkos:
  • Ja datu subjekts ir iesniedzis datus Realto, tādējādi dodot piekrišanu personas datu apstrādei, tad Realto ir tiesīgs apstrādāt datus nolūkā sniegt konsultācijas, sagatavot Pakalpojumu piedāvājumus un noslēgt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, lai veiktu pasākumus pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.
  • Līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei, saziņai ar Pakalpojuma saņēmēju, paziņošanai par Pakalpojuma izmaiņām, tehniskas informācijas sniegšanai, paziņošanai par izmaiņām Pakalpojumu sniegšanā, informēšanai par aktuālajiem ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un komunālo pakalpojumu sniegšanu saistītiem jautājumiem.
  • Realto kredīta līgumu ar Latvijas komercsabiedrībām izpildei (ņemot vērā to, ka kredīta līgumi par noteikta nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības/ remonta darbu finansējumu paredz kredītiestādes tiesības iegūt datus par Pakalpojumu saņēmējiem un līgumus par Pakalpojumu sniegšanu).
  • Paziņošanai Pakalpojumu saņēmējam par citu Realto uzņēmumu pakalpojumu piedāvājumiem; reklāmas piedāvājumu iesniegšanai Pakalpojumu saņēmējam, ar nosacījumu, ka reklāmas piedāvājumi satur īpašus piedāvājumus Realto uzņēmumu Pakalpojumu saņēmējiem (lojalitātes programma). Realto var arī piedāvāt Pakalpojumu saņēmējam piedalīties lojalitātes programmā, iesniedzot sava pakalpojuma piedāvājumu, kas būs paredzēts Realto uzņēmumiem un citiem Pakalpojumu saņēmējiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pakalpojuma saņēmēja piekrišana, kas uzskatāma par izteiktu, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu.
  • Pakalpojumu kvalitātes kontrolei, klientu apmierinātības noteikšanai, lūdzot Pakalpojumu saņēmējam piedalīties aptaujās par Realto pakalpojumu kvalitāti un saņemot aptauju rezultātus. Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un Realto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mērķiem var tikt ierakstītas un saglabātas telefona sarunas ar klientu apkalpošanas centra pārstāvjiem, saglabāta elektroniskā sarakste.
  • Statistikai saistībā ar nekustamā īpašuma iznomāšanu (minētajam nolūkam tiek veikta tādu datu apstrāde, kas nav personas dati).
  • Apsveikumu nosūtīšanai Pakalpojumu saņēmējam valsts svētkos. Šādā gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pakalpojuma saņēmēja piekrišana, kas uzskatāma par izteiktu, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu.
  • Nolūkā izpildīt uz Realto attiecināmus juridiskus pienākumus, ja tādus nosaka normatīvie akti.

 

 • Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs iesniedzis personas datus šīs privātuma politikas 3.1.1.punktā norādīto nolūku īstenošanai (Pakalpojumu piedāvājuma saņemšanai un līguma noslēgšanai), tas līdz līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanai ir tiesīgs atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei un atteikties no līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas.
 • Ja Pakalpojumu saņēmējs ir iesniedzis datus Realto pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu nav nepieciešama atkārtota datu iesniegšana, un Realto nav pienākuma atsevišķi informēt datu subjektu par tā personas datu apstrādi un juridiskā pamata maiņu.

 

 1. Datu saņēmēju kategorijas
  • Realto uzņēmumu darbinieki ir tiesīgi apstrādāt personas datus atbilstoši to amata pienākumiem. Realto ir pienākums informēt tās darbiniekus, kas apstrādā Pakalpojuma saņēmēju datus, par šīs privātuma politikas noteikumiem.
  • Iespējamā Pakalpojuma saņēmēja, kas iesniedz datus Realto Pakalpojumu saņemšanas nolūkos, un Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti trešajām personām šādos nolūkos:
   • Iespējamā Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti attiecīgā ārpakalpojuma nodrošinātājam nolūkā saņemt noteikta pakalpojuma piedāvājumu un apstrādāt iespējamā Pakalpojumu saņēmēja pieteikumu pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas (piemēram, dati var tikt nodoti apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam, projektētājam, būvniecības/ remonta darbu veicējam u.tml.).
   • Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti ārpakalpojuma nodrošinātājiem līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei, tajā skaitā Pakalpojuma saņēmēja pieteikumu apstrādei, piemēram, Pakalpojuma izmaiņu pieteikuma apstrādei, bojājumu pieteikumu apstrādei, bojājumu novēršanai u.c. (piemēram, dati var tikt nodoti apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, būvniecības/ remonta darbu veicējam, komunālo pakalpojumu sniedzējam, apsaimniekošanas, uzkopšanas pakalpojuma sniedzējam u.tml.).
   • Citiem Realto sadarbības partneriem līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei un pārvaldībai, tajā skaitā administrācijas, lietvedības, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.tml.
   • Padarot pieejamus trešajām personām fotouzņēmumus un videoierakstus, kas iegūti Realto organizētu pasākumu laikā, nolūkā reklamēt Realto un informēt par Pakalpojumiem (piemēram, t.s. “atvērto durvju dienas” Realto uzņēmumiem piederošos nekustamos īpašumos).
   • Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un iesniegšanai tiesā, ja Pakalpojumu saņēmējs savlaicīgi neveic maksājumus. Realto ir tiesības nodot trešajām personām Pakalpojuma saņēmēja datus nolūkā atgūt parādu, tajā skaitā veidot parādvēstures datubāzi.
   • 2.punktā noteikto nolūku (jebkura no tiem) īstenošanai katrs no Realto uzņēmumiem ir tiesīgs iesniegt Pakalpojuma saņēmēja datus, tajā skaitā personas datus, un līgumu par Pakalpojumu sniegšanu citam Realto uzņēmumam, kura darbība ir nekustamā īpašuma attīstīšana, apsaimniekošana un iznomāšana, kā arī tāda Realto uzņēmuma kapitāla daļu īpašniekam.
   • 2.3.punktā noteikto nolūku īstenošanai Realto ir tiesīgs iesniegt datus attiecīgajai kredītiestādei, kas ir tiesīga saņemt datus par Pakalpojumu saņēmējiem un līgumus par Pakalpojumu sniegšanu). Ņemot vērā to, ka kredītiestādes var pieprasīt vienoti apkopotus datus par Realto uzņēmumu Pakalpojumu sniedzējiem un Pakalpojumu līgumiem, apkopotas informācijas sagatavošanai katrs no Realto uzņēmumiem ir tiesīgs iesniegt Pakalpojuma saņēmēja datus, tajā skaitā personas datus, citam Realto uzņēmumam, kura darbība ir nekustamā īpašuma attīstīšana, apsaimniekošana un iznomāšana, kā arī tāda Realto uzņēmuma kapitāla daļu īpašniekam.
  • Dati var tikt nodoti trešajām personām likumā paredzētajos gadījumos ar normatīvajiem aktiem uzliktu pienākumu izpildes nolūkā.

 

 1. Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti
  • Personas dati šīs privātuma politikas 3.2.1.punktā noteiktajā gadījumā, lai noslēgtu līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu jebkādu iemeslu dēļ nav noslēgts minētajā termiņā, bet datu subjekts vēlāk vēršas Realto ar atkārtotu piedāvājumu noslēgt līgumu par Pakalpojumu saņemšanu, nepieciešama atkārtota personas datu iesniegšana Realto. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts minētajā termiņā, Realto turpina glabāt personas datus saskaņā ar šīs privātuma politikas nākamo punktu.
  • Personas dati šīs privātuma politikas 3.2.2.punktā noteiktajos nolūkos tiek glabāti līguma par Pakalpojumu sniegšanu spēkā esamības laikā un papildus laikā, kas nepārsniedz 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības izbeigšanās nolūkā nodrošināt agrāko darījumu apliecinošu un attaisnojuma dokumentu saglabāšanu, garantijas saistību izpildi u.tml.
  • Šīs privātuma politikas 3.2.3.punktā noteikumā norādītajā gadījumā nav iespējams noteikt precīzu datu glabāšanas laikposmu, tomēr Realto ir tiesīgs apstrādāt personas datus ne ilgāk kā tiek veikta Realto pienākumu izpilde saskaņā ar Realto un kredītiestādes noslēgto līgumu.
  • Personas datu glabāšanas laikposms šīs privātuma politikas 3.2.4.- 3.2.7.punktā noteiktajiem nolūkiem ir attiecīgā līguma par Pakalpojumu sniegšanu spēkā esamības laiks.
  • Personas datu glabāšanas laikposms šīs privātuma politikas 3.2.8.punktā noteiktajos nolūkos nosakāms saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem uz Realto attiecināms noteiktais juridiskais pienākums.
  • Citos gadījumos personas datu glabāšanas laikposms nosakāms, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto termiņu, ja tāds noteikts.

 

 1. Īpaši noteikumi saistībā ar Mājas lapas lietošanu
  • Realto var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Mājas lapā, par to brīdinot Mājas lapā. Tādas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, kas uzskatāma par sniegtu, ja datu subjekts turpina lietot Mājas lapu pēc tam, kad Mājas lapā attēlots brīdinājums par sīkdatņu izmantošanu.
  • Realto nodrošina Mājas lapas apmeklētāju personas datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas norādīti šīs privātuma politikas 2.1.punktā.
  • Nolūkā nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt Mājas lapas uzlabošanas nepieciešamību, Realto ir tiesības apstrādāt informāciju par Mājas lapas apmeklētājiem, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, izmantotās tīkla pārlūkprogrammas veids, iepriekšējā interneta mājas lapa, no kuras apmeklētājs sasniedzis Mājas lapu, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās Mājas lapas sadaļas u.c.
  • Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo tādā gadījumā var tikt samazinātas vai liegtas Mājas lapas lietošanas iespējas.
  • Mājas lapa ir Realto īpašums. Teksts, attēli, grafiki, skaņas faili, animācijas faili, video faili un to sakārtojums Mājas lapā ir autortiesību un cita intelektuāla īpašuma objekti. Šos objektus nedrīkst kopēt komerciālos nolūkos vai izplatīšanai, kā arī nedrīkst pārveidot un izvietot citās interneta lapās. Pārpublicējot materiālus, nepieciešama Realto rakstiska atļauja. Citējot, atsauce uz avotu ir obligāta.
  • Realto neuzņemas atbildību par citām interneta mājas lapām, uz kurām ir saites no Mājas lapas.

 

 1. Īpaši noteikumi saistībā ar videonovērošanu Realto nekustamajos īpašumos
  • Realto saņem datus, veicot videonovērošanu Realto piederošajos nekustamajos īpašumos. Pie ieejas teritorijā, pie ēku ārdurvīm, koplietošanas telpās vai attiecīgi pie ieejas telpās (precīzas norāžu atrašanās vietas tiek noteiktas atkarībā no videonovērošanas apjoma) tiek izvietotas attiecīgas norādes ar tekstu “Notiek videonovērošana” vai līdzīga satura norādes.
  • Šajā punktā minēto datu apstrādes nolūks: nodrošināt apmeklētāju un darbinieku drošību, aizsargāt Realto īpašumu, uzraudzīt iekšējos attiecīgā uzņēmuma darbības procesus.
  • Realto nodrošina, lai videonovērošanas sistēma būtu droša, piekļuve tam kontrolēta un datu izmantošana limitēta. IT infrastruktūra, kas glabā videonovērošanas rezultātā iegūtos datus, tiek turēta drošā vietā, paredzot piekļuvi pie tās tikai attiecīgi pilnvarotām personām.
  • Piekļuve videonovērošanas ierakstiem ir šādiem amatiem:
   • Attiecīgā Realto uzņēmuma valde
   • Realto tehniskais direktors
   • Nozīmēta pilnvarotā persona (dežurants vai apsargs)
  • Videonovērošanas dati (videoieraksti) noziedzīga nozieguma izdarīšanas gadījumā (zādzība, laupīšana, mantas bojāšana, noziedzīgi nodarījumi pret personu veselību un dzīvību) var tikt nodoti attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām, ar kurām Realto noslēgusi apdrošināšanas līgumus.
  • Šajā punktā minētie videoieraksti tiek glabāti līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Ja videoieraksti iepriekš noteiktajos gadījumos nodoti valsts pārvaldes iestādēm vai apdrošināšanas sabiedrībām, attiecīgās iestādes ir tiesīgas glabāt datus pēc minētā termiņa, saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem, kā arī Realto ir tiesīga saglabāt datus ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem, līdz attiecīgās lietas izbeigšanai.

 

 1. Saziņa ar Realto

Jautājumu par personas datu apstrādi gadījumā ar Realto ir iespējams sazināties, lietojot šādus kontaktdatus:

Braslas ielā 29A, Rīgā, Latvijā, LV-1004

E-pasts: birojs@realto.lv

Tālr.: +371 29 209 555

 

 

* “Realto” šīs privātuma politikas izpratnē ir šādas komercsabiedrības (katra no tām – privātuma politikā noteiktās saistības attiecas uz katru komercsabiedrību atsevišķi, netiek paredzētas kopīgas saistības)

 

SIA “BRASLAS CENTRS”,

Braslas ielā 29A-9, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Braslas industriālais parks”,

Braslas ielā 29-3, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Manufaktūra”,

Brīvības gatvē 401C, Rīgā, LV-1024,

 

SIA “Realto Medea”,

Braslas ielā 29A-9, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Mallen”,

Braslas ielā 29A-4, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Kinostudija”,

Braslas ielā 29A-4, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Vitus”,

Braslas ielā 29A-4, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Vinde”,

Braslas ielā 29A-4, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Monte”,

Braslas ielā 29-3, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Atria”,

Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, LV-1026,

 

SIA “Realto Sidrabe”,

Braslas ielā 29A-9, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto KUBI”,

Braslas ielā 29A-9, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Trompovska Kvartāls”,

Braslas ielā 29A-9, Rīgā, LV-1084,

 

SIA “Realto Capital”,

Braslas ielā 29A-4, Rīgā, LV-1084

 

 

 

 

 

Privātuma politikas redakcija spēkā no 31.08.2021.

Aplūko šīs telpas:

Biroja telpas – 145,2 m

 • €871.20
 • €6.00
 • 145.2 m2
 • Birojs

Telpas veikalam vai kafejnīcai

 • €1,611.00
 • €6.00
 • 268.5 m2
 • Noliktava, Tirdzniecības telpas, Veikals-Noliktava

219 m2 telpas

 • €987.30
 • €4.50
 • 219.40 m2
 • Noliktava, Ražošanas telpas

Telpas – 617m2

 • €3,702.00
 • €6.00
 • 617 m2
 • Birojs, Noliktava, Ražošanas telpas, Tirdzniecības telpas

Telpas veikalam vai salonam

 • €3,080.00
 • €7.00
 • 440 m2
 • Tirdzniecības telpas, Veikals-Noliktava

Compare listings

Salīdzināt
Meklēt
Price Range From To